Op 9 maart 2017 stemde de Alkmaarse gemeenteraad over De nieuwe Emma fase 2. Alle coalitiepartijen -en daarmee een meerderheid van de Alkmaarse gemeenteraad- gingen akkoord met de bouw van nog eens 8 woningen in dit bouwplan. Daar is anderhalf jaar over heen gegaan waarin veel is gebeurd.

Bouwplan De nieuwe Emma fase 1 en 2

In fase 1 worden 18 herenhuizen aan de Van Everdingenstraat en Emmastraat gebouwd. De oplevering van die huizen is in het voorjaar van 2017. Dit deel van de bouw valt binnen het bestemmingsplan. In fase 2 van het plan wilden de projectontwikkelaars nog eens 11 woningen bouwen: 4 in de bocht van de Emmastraat en 7 in het laatste deel van de Van Everdingenstraat. Nieuwbouw is hier volgens het bestemmingsplan niet toegestaan.

Wat heeft de wijkvereniging gedaan om het oorspronkelijke plan voor fase 2 aan te passen?

Een werkgroep van de wijkvereniging heeft zich over het oorspronkelijke plan voor fase 2 gebogen, omdat de wijkvereniging grote bedenkingen had. Het gaat om een groot extra bouwvlak op een tot nu toe onbebouwd deel van het terrein, waarbij de laatste van de tientallen mooie en volgroeide bomen worden gekapt. Daardoor versteent het Emmakwartier nog meer en verdwijnt de groene long in onze wijk. De nog te bouwen huizen in de Van Everdingenstraat hebben bovendien een te kleine afstand tot het tegenover gelegen appartementencomplex Everstaete. Dat gaat ten koste van het woon- en leefklimaat van de mensen die daar wonen. Tenslotte wordt de bestaande parkeerdruk nog hoger en komen er meer verkeersbewegingen op een al drukke plek in onze wijk.

De gemeenteraad beslist over bouwplannen waar volgens het bestemmingsplan niet gebouwd mag worden. De werkgroep heeft daarom een ronde langs alle politieke partijen gemaakt om haar bedenkingen te laten horen. In september 2016 behandelde de raadscommissie Ruimte in aanwezigheid van veel verontruste wijkbewoners voor de eerste keer de bouwaanvraag. In plaats van die aanvraag goed- of af te keuren, besloot de raadscommissie tot een compromis. Zij gaf de wethouder de opdracht om met de projectontwikkelaars en wijkbewoners te overleggen over een aangepast bouwplan met minder huizen en meer groen.

In de daarop volgende maanden is er meerdere malen overleg geweest. De werkgroep presenteerde een visie met 4 verder naar achteren geplaatste woningen met elementen die passen in het Emmakwartier. Met behoud van zichtlijnen in een groene omgeving waarin zoveel mogelijk bestaande bomen behouden blijven.

De projectontwikkelaars hebben hun plan op enkele onderdelen aangepast: van 11 naar 8 woningen die wat verder naar achter gebouwd worden en een uitbreiding van het speeltuintje aan de kop van de Emmastraat met nieuw te planten bomen ter compensatie van de bestaande. Wijkbewoners en projectontwikkelaars hebben echter geen compromis bereikt. Voor de wijkvereniging zijn 8 woningen er nog te veel, is de afstand tot Everstaete nog te klein en is er een beter groenplan mogelijk.

Coalitiepartijen stemmen voor het plan van de projectontwikkelaars

In maart 2017 stond het onderwerp De nieuwe Emma fase 2 opnieuw op de agenda’s van de raadscommissie Ruimte en van de gemeenteraad. De vele handtekeningen, de aanwezigheid van opnieuw veel bezorgde wijkbewoners en de inspraakreacties met bezwaren van bewoners en wijkvereniging zijn niet gehonoreerd. De coalitiepartijen OPA, VVD, CDA en D66 sloten de rijen en stemden met 22 stemmen voor het aangepaste plan. De oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, Seniorenpartij Alkmaar, BAS en Leefbaar Alkmaar stemden met 17 stemmen tegen. De VVD verbond aan haar goedkeuring de voorwaarden dat de gemeente in het Emmakwartier 10 extra parkeerplaatsen realiseert en een groeninvesteringsplan voor de wijk ontwerpt. Het is echter niet duidelijk wat die voorwaarden waard zijn.

Hoe nu verder?

We zijn teleurgesteld dat de mening van zoveel wijkbewoners niet serieus is genomen. En de werkgroep is ervan overtuigd dat haar plan beter is dan het aangepaste plan van de projectontwikkelaars. Daarom beraden we ons over mogelijke vervolgstappen. De realisatie van De nieuwe Emma fase 2 betekent een ingrijpende wijziging op een centraal punt van de wijk die  het Emmakwartier niet ten goede komt. En een mooie wijk als de onze verdient niet een aangepast, maar een goed plan.