In een aantal straten van het Emmakwartier wordt de bestaande riolering vervangen door een nieuw rioolstelsel. De reden hiervoor is dat de bestaande buizen verouderd zijn en niet meer goed afvoeren, dit leidt tot veel verzakte straten. Stadswerk072 begeleidt dit werk in opdracht van gemeente Alkmaar. Het werk vindt plaats in volgende 8 straten; Emmastraat nr. 33 t/m 111, Hofdijkstraat, Julianastraat, Blekerslaan, Toussaintstraat, Paul Krugerstraat, Prins Hendrikstraat en Tesselschadestraat.
Herinrichting; andere indeling van straten tav bomen en parkeren

Het betreft de ondergrondse aanleg van een nieuw gescheiden rioolstelsel, waarbij vuilwater van regenwater wordt gescheiden. Er wordt gewerkt van huisaansluiting tot huisaansluiting. Dit betekent dat de straten van tuin tot tuin (zoals vb. in Emmastraat/ Paul Krugerstraat) of van gevel tot gevel (zoals in de meeste overige straten) open gaan. Daarom werkt men nu ook aan een plan voor de herinrichting van deze straten. In dit plan worden parkeerplaatsen, bomen, meubilair; o.a. afvalcontainers, palen en verlichting meegenomen, net als in-­‐ en uitritten tot garages.

Wanneer vinden werkzaamheden plaats?

Voorafgaand aan het rioleringswerk gaat Liander, netwerkbeheerder van gas en stroom, leidingen vervangen in de straten van het Emmakwartier. Dit werk gaat in de zomervakantie plaatsvinden. Er is nog niet bekend of dit dezelfde straten betreft of dat dit alle straten aangaat. De herinrichtings- en rioleringswerkzaamheden van Stadswerk072 staan vooralsnog gepland na de bouwvak en worden gefaseerd uitgevoerd. Dit werk zal tijdelijk tot overlast leiden. Hierover wordt u door Stadswerk072 uitgebreid geïnformeerd.

Hoe verder?

De wijkvereniging is door Stadswerk072 gevraagd mee te denken en inmiddels heeft een schouw en een gesprek plaatsgevonden met eerste tekeningen op tafel. Als er overeenstemming is met de wijkvereniging over het voorlopig ontwerp dan wordt het voorlopig ontwerp voorgelegd aan de bewoners. Voor half mei staat een informatieavond gepland voor bewoners, de definitieve datum is, bij schrijven van dit stuk, nog niet bekend. Hierover wordt u door Stadswerk072 nader geïnformeerd en dan kunt u de voorlopige plannen van Stadswerk072 inzien.

Heeft u vragen en/of ideeën over de herinrichting? Wensen t.a.v. bomen, parkeren, geveltuinen, meubilair etc. dan kunt u deze nu richten of kenbaar maken aan de betreffende straatvertegenwoordigers of de wijkvereniging. Het is ons belang dat de leefbaarheid van de straten gewaarborgd wordt.

De foto’s bij dit artikel zijn uit 2006, toen dezelfde werkzaamheden in andere straten in de wijk werd uitgevoerd.