Door: André Raven, secretaris wijkvereniging – Namens de Wijkvereniging heb ik, samen met Wim van Veen, zitting in de Raven: klankbordgroep die in gesprek is met het ziekenhuis, de gemeente en de architect over de nieuwbouwplannen van het ziekenhuis. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van omwonenden en andere belanghebbenden zoals de stichting ANIMO, Red de Hout en de Historische vereniging Alkmaar. Er zijn nu acht bijeenkomsten geweest.

De nieuwbouwplannen voor het ziekenhuis zijn weer opportuun geworden na het afketsen van de totale nieuwbouw in Heerhugowaard. Gefaseerd, vanaf 2018 t/m 2032 zal het ziekenhuis vernieuwd worden waarbij de gedachte is om de laatste nieuwbouw (hoek Ropjeskuil) het laatst te vervangen. Het eerste onderdeel wat aan vervanging toe is is het ‘acute zorgdeel’ waarmee bedoeld worden de Operatiekamers, de Spoedeisende Eerste Hulp en de Intensive care afdelingen. In de visieontwikkeling is duidelijk geworden dat pas met sloop van huidige gebouwen kan worden begonnen als het nieuwe acute zorgdeel wordt opgeleverd. Dit betekent dat binnen de huidige contouren van het ziekenhuisterrein naar bouwruimte is gezocht. Deze is gevonden achter Westerlicht maar omdat daar de bouwruimte te krap lijkt is vergunning aangevraagd voor de kap van een deel van de Alkmaarder hout. De gemeente heeft dat gehonoreerd.

Waar staan de ontwikkelingen op dit moment

In de klankbordgroepoverleggen is door alle aan tafel zittende partijen ernstig bezwaar gemaakt tegen de kap van bomen in de Hout. Dit geluid is goed doorgeklonken, ook richting de architect, maar kap van bomen blijft derhalve een aannemelijk issue. Het is echter mogelijk dat niet het volledige toegezegde areaal nodig is om de nieuwbouw te realiseren. De architect bestudeert de mogelijkheden. Hoe het ook uitpakt, toegezegd is dat voor iedere boom die wordt neergehaald tenminste een nieuwe boom terugkomt op het ziekenhuisterrein. Dit betekent overigens niet dat de klankbordgroep op dit onderdeel het hoofd al in de schoot heeft gelegd. Er vindt nog een bomenstudie plaats en de architect moet nog afkomen met een alternatief scenario . Zolang deze informatie er niet is kan de discussie nog niet worden afgemaakt.

De klankbordgroep heeft de gelegenheid gekregen om wensbeelden in te brengen en daar is ruimschoots gebruik van gemaakt. Een greep uit de wensbeelden:

  • ANIMO: Inzetten op natuurbeleving, versterking van het parkbos en verbindingen tussen de verschillende delen hiervan. Een ander item is de wens van omwonenden om zo min mogelijk te merken van het feit dat er een ziekenhuis in de directe nabijheid van de woningen staat.
  • HVA kiest voor het omvormen van de status van het parkbos naar veel meer dan nu een ontmoetingsplaats voor mensen en het versterken van de verbindingen vanuit de stad met het parkbos (o.a. Vondelpark is als voorbeeld genoemd).
  • Red de Hout: Insteek is het creëren van een groen, duurzaam en compact ziekenhuis dat gast is in het parkbos. Ook de omgeving zou een duurzame groene invulling moeten krijgen. Auto gebruik ontmoedigen, ecologische zones, verbindingen o.a. over het ziekenhuisterrein van de verschillende delen van het parkbos, parkeren in meerdere lagen, deels ondergronds en deels bovengronds.
  • Het ziekenhuis zelf streeft naar het creëren van eenheid met de omgeving. Zij wil een natuurlijke, groene en parkachtige omgeving waar patiënten en mensen uit de omgeving daarvan zich prettig voelen en die uitnodigt tot bezinning. Op dit moment worden de plannen uitgewerkt.

Het ziekenhuis hoopt de leden van de klankbordgroep binnenkort te laten zien hoe zij dit herkenbaar vertaalt in een plan.

Tevens legt de gemeente het voorontwerpbestemmingsplan medio maart voor 4 weken ter inzage waarbij dit voorontwerp nog is gebaseerd op het raadsbesluit van het afgelopen jaar. In dit voorontwerp zijn de reacties vanuit de klankbordgroep nog niet verwerkt. Tussen het voorontwerp en het ontwerpbestemmingsplan kan de gemeente het bestemmingsplan aanpassen op basis van de input vanuit de klankbordgroep, het ziekenhuis zelf en reacties van mensen en organisaties die niet in de klankbordgroep vertegenwoordigd zijn.

Wat betekent nieuwbouw voor onze wijk?

Feitelijk is een status quo van kracht m.b.t. de huidige situatie. Als wijk hebben wij er beperkt hinder van en zijn we gewend aan een ziekenhuis in onze omgeving. Sommige accenten zouden verlegd kunnen worden. Denk aan de ambulance-ingang. Gedacht wordt aan de Julianalaan (links langs Westerlicht) i.p.v. via de Metiusgracht. Ook verkeersstromen en parkeren zijn issues waarover gesproken wordt, uiteraard met oog voor de omgeving. Tot slot, de historisch waardevolle gebouwen zoals de kadettenschool en Westerlicht. Deze gebouwen hebben een monumentenstatus, krijgen een nieuwe ziekenhuisbestemming  en zullen geïntegreerd worden in de nieuwbouwplannen.